logo-img

Thông báo

Bài học

Tin tức

Ra mắt khóa học GRAMMAR A to Z từ cơ bản đến nâng cao

Sự kiện & Hoạt động
725 17/10/2023 11:21:58

Bên cạnh từ vựng thì ngữ pháp và cấu trúc câu trong tiếng Anh cũng đóng vai trò to lớn giúp bạn xây dựng nền móng và phát triển đồng thời 4 kỹ năng.

GRAMMAR - A to Z (for IELTS-TOEIC-B1-B2)

Tuy nhiên, học ngữ pháp tiếng Anh đâu phải đơn giản. Bạn hãy tưởng tượng, ngữ pháp tiếng Anh rất mênh mông không có điểm dừng. Chính vì thế, để có thể nắm được ngữ pháp phục vụ cho việc học, cho việc làm và chuẩn bị cho các kỳ thi thì bạn cần phải có một lộ trình học cụ thể. Nắm bắt được điều đó eng.vmied.com đã giúp các bạn vạch ra một lộ trình cơ bản, rỏ ràng và cụ thể với khóa học GRAMMAR - A to Z.

Những người có thể học khóa học này:

- Người bắt đầu học tiếng Anh

- Học sinh phổ thông từ mầm non đến lớp 12

- Người ôn luyện để thi lấy chứng chỉ quốc tế hoặc các chứng chỉ theo khung 6 bậc

- Người học giao tiếp để sử dụng tiếng Anh trong mọi lĩnh vực, v.v.

Khóa học GRAMMAR - A to Z gồm 22 Unit, mỗi Unit bao gồm nhiều bài học (lesson). Trong mỗi bài học sẽ tập trung vào một điểm ngữ pháp và bao gồm 2 phần chính là kiến thức lý thuyết và bài tập cũng cố kiến thức (exercise).

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN

Unit Title Lesson
1 PRESENT TENSES 1. present simple
2. present continuous

3. state verbs

2 PAST TENSES 1 1. past simple
2. past continuons

3. used to

3 PRESENT PERFECT 1. present perfect simple

2. present perfect continuous

4 PAST TENSES 2 1. past perfect simple

2. past perfect continuous

FUTURE 1 1. going to

2. will

6 FUTURE 2 1. present simple
2. be about to
3. future continuous
4. future perfect

5. future perfect continuous

7 COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS 1. countable and uncountable nouns

2. quantity expressions (many, much, a lot of, some, any, a few, few, no)

8 REFERRING TO NOUNS 1. articles
2. demonstrative: this, that, these,those

3.  possessives

PRONOUNS AND REFERENCING 1. possessive and reflexive pronouns

2. avoiding repetition

10 ADJECTIVES AND ADVERBS 1. Adjectives describing things
2. Adverbs: manner, place, time, frequency and intensity

3. Adjectives + to-infinitive/ that clause

11 COMPARING THINGS 1. comparative adjectives adverbs
2. superlative adjectives adverbs

3. other way of comparing

12 THE NOUN PHRASE 1. noun + prepositional phrase
2. noun + participle clause

3. noun + to infinitive clause

13 MODALS 1 1. Modal verbs 

2. Exercise

14 MODALS 2 1. Passive with modal

2. Exercise

15 REPORTED SPEECH 1. Reported speech
2. types of reported speech

3. Exercise

16 VERB + VERB PATTERN 1. verb + to-infinitive
2. verb + _ing
3 verb + to-infinitive & verb + v_ing

4. verb + infinitive without to

17 LIKELYHOOD BASED ON CONDITIONS 1 1. zero, first and second conditionals

2. other way to introduction a condition

18 LIKELYHOOD BASED ON CONDITIONS 2 1. third conditionals
2. mixed conditionals

3. wishes and regrets

19 PREPOSITIONS 1. prepositions

2. Combinations with prepositions

20 RELATIVE CLAUSES 1. relative clause
2. relative pronouns

3. defining and non-defining relative clause

21 WAYS OF ORGANISING TEXTS 1. subject choice
2. introductory it
3. ellipsis
4. organising information

5. it- and what-clauses

22 THE PASSIVE 1. the passive
2. reporting with passive verb
3. have something done
4. need + _ing
Register ZALO