logo-img

Thông báo

Bài học

Unit 14: Modals 2

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

281

Bình luận

1

Ngày đăng bài

01/12/21 05:09:34

Mô tả

Unit 14: Modals 2
(Vào Bài học để xem video và chi tiết bài học)

 

1. Lesson 1 - Passive with modal verbs (câu bị động với động từ khuyết thiếu)

Passive with "Can/ Could" (Câu bị động với "Can/ Could")

♦ Cấu trúc câu: Can/ Could + be + past participle

♦  Cách sử dụng: "Can/ Could" trong câu bị động được sử dụng để diễn tả khả năng hoặc khả năng tương lai của việc bị động. 

Passive with "May/ Might" (Câu bị động với "May/ Might")

♦ Cấu trúc câu: May/ Might + be + past participle

♦ Cách sử dụng: "May/ Might" trong câu bị động được sử dụng để diễn tả sự cho phép hoặc khả năng trong tương lai của việc bị động. 

Passive with "Should/ Ought to" (Câu bị động với "Should/ Ought to")

♦ Cấu trúc câu: Should/ Ought to + be + past participle

♦ Cách sử dụng: "Should/ Ought to" trong câu bị động được sử dụng để diễn tả lời khuyên, đề nghị hoặc nghĩa vụ của việc bị động. 

Passive with "Must/ Have to" (Câu bị động với "Must/ Have to")

♦ Cấu trúc câu: Must/ Have to + be + past participle

♦ Cách sử dụng: "Must/ Have to" trong câu bị động được sử dụng để diễn tả nghĩa vụ, bắt buộc hoặc điều kiện cần thiết của việc bị động. 

Passive with "Will/ Be Going to" (Câu bị động với "Will/ Be Going to")

♦ Cấu trúc câu: Will/ Be Going to + be + past participle

♦ Cách sử dụng: "Will/ Be Going to" trong câu bị động được sử dụng để diễn tả dự định, kế hoạch hoặc quyết định trong tương lai của việc bị động. 

[Xem chi tiết]

2. Lesson 2 - Exercise (Bài tập)

Exercise 1

Exercise 2

Exercise 3

Exercise 4

[Xem chi tiết]

 

 

Đánh giá người dùng

5

1 Ratings
100%
0%
0%
0%
0%
image not found
Unit 14: Modals 2
 • Bài học
  2
 • Lượt xem
  281
 • Bình luận
  1
 • Đánh giá
 • Ngày
  01/12/2021 05:34:09
Register ZALO