logo-img

Thông báo

Bài học

Unit 11: Comparing things

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

414

Bình luận

0

Ngày đăng bài

30/11/21 09:59:08

Mô tả

Unit 11: Comparing things
(Vào Bài học để xem video và chi tiết bài học)

 

1. Lesson 1 - Comparatives Adjectives and Adverbs (Tính từ và trạng từ so sánh hơn)

Quy tắc chung: Giải thích về cách sử dụng tính từ và trạng từ so sánh hơn trong tiếng Anh, bao gồm cách thêm -er vào cuối tính từ và trạng từ để so sánh hơn.

Các trường hợp đặc biệt ở dạng so sánh hơn: Đưa ra các trường hợp đặc biệt như tính từ và trạng từ có một số biến thể riêng khi so sánh hơn, ví dụ như tính từ và trạng từ có một âm tiết hoặc có tận cùng là -y, -e, -ow, -le, vv.

Các trường hợp đặc biệt ở dạng so sánh hơn: Đưa ra các trường hợp đặc biệt như tính từ và trạng từ cần thêm "more" trước tính từ và trạng từ để so sánh hơn, hoặc cần thay đổi chữ cái cuối cùng khi thêm "er" không phải là phương án hợp lệ.

[Xem chi tiết]

2. Lesson 2 - Superlatives Adjectives and Adverbs (Tính từ và trạng từ so sánh nhất)

Tính từ so sánh nhất: Giải thích về cách sử dụng tính từ so sánh nhất trong tiếng Anh, bao gồm cách thêm "the" trước tính từ và thêm -est vào cuối tính từ.

Trạng từ so sánh nhất: Giải thích về cách sử dụng trạng từ so sánh nhất trong tiếng Anh, bao gồm cách thêm "the" trước trạng từ và thêm -est vào cuối trạng từ.

[Xem chi tiết]

3. Lesson 3 - Other Ways of Comparing (Cách so sánh khác)

So sánh sự giống nhau, bằng nhau: Giải thích về cách so sánh sự giống nhau, bằng nhau giữa hai hoặc nhiều đối tượng trong tiếng Anh, bao gồm cách sử dụng "as...as" hoặc "not as...as".

So sánh sự khác nhau: Giải thích về cách so sánh sự khác nhau giữa hai hoặc nhiều đối tượng trong tiếng Anh, bao gồm cách sử dụng "different from" hoặc "not the same as".

So sánh chỉ sự tăng tiến: Giải thích về cách so sánh chỉ sự tăng tiến của một đối tượng trong tiếng Anh

[Xem chi tiết]

 

 

Đánh giá người dùng

5

2 Ratings
100%
0%
0%
0%
0%
image not found
Unit 11: Comparing things
 • Bài học
  3
 • Lượt xem
  414
 • Bình luận
  0
 • Đánh giá
 • Ngày
  30/11/2021 09:08:59
Register ZALO