logo-img

Thông báo

Bài học

Topic 9: Movies and TV

Topic 9: Movies and TV

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

307

Bình luận

0

Ngày đăng bài

15/12/21 05:10:30

Mô tả

Topic 9: Movies and TV

(Vào Bài học để xem hình, nghe âm thanh và luyện tập phát âm)

 

1. Lesson 1 - TV shows & TV programmes

 • comedy /ˈkɒmədi/ (n.): phim hài

 • news programme /njuːz ˈprəʊɡræm/ (n. phr.): chương trình tin tức

 • schedule /ˈskedʒuːl/(n.): lịch trình

 • ...

2. Lesson 2 - TV programme

 • MC /ˌem ˈsiː/(n.): người dẫn chương trình

 • weathergirl /ˈweðəɡɜːl/ (n.): nữ biên tập viên dự báo thời tiêt.

 • performer /pəˈfɔːmə(r)/ (n.): người biểu diễn

 • ...

3. Lesson 3 - Kinds of films

 • action film /ˈækʃn fɪlm/ (n.): phim hành động

 • documentary /ˌdɒkjuˈmentri/ (n.): phim tài liệu

 • animation /ˌænɪˈmeɪʃn/ (n.): phim hoạt hình

 • ...

4. Lesson 4 - Movies, films

 • survey /ˈsɜːveɪ/ (n.): cuộc khảo sát

 • violence /ˈvaɪələns/ (n.): bạo lực, cảnh phim bạo lực

 • setting /ˈsetɪŋ/ (n.): bối cảnh

  ...

 

 

Đánh giá người dùng

5

1 Ratings
100%
0%
0%
0%
0%
image not found
Topic 9: Movies and TV
 • Bài học
  6
 • Lượt xem
  307
 • Bình luận
  0
 • Đánh giá
 • Ngày
  15/12/2021 05:30:10
Register ZALO