logo-img

Thông báo

Chuyên đề 3: CÂU PHỨC

Chuyên đề 3: CÂU PHỨC

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

4599

Bình luận

0

Ngày đăng bài

30/12/22 04:35:53

Mô tả

Chuyên đề 3: CÂU PHỨC

Câu phức trong tiếng Anh

1. Định nghĩa:

Câu phức là câu bao gồm 1 mệnh đề độc lập và ít nhất 1 mệnh đề phụ thuộc liên kết với nhau. Hai mệnh đề thường được nối với nhau bới dấy phẩy hoặc các liên từ phụ thuộc.

♦ Ví dụ:

 • He always takes time to play with his daughter even though he is extremely busy.

                    (mệnh đề độc lập)                                                  (mệnh đề phụ thuộc)

 • Even though he is extremely busy, he always takes time to play with his daughter.

                            (mệnh đề phụ thuộc)                       (mệnh đề độc lập)

♦ Lưu ý:

- Mệnh đề đi liền với liên từ trong câu phức chính là mệnh đề phụ thuộc.

- Nếu mệnh đề phụ thuộc nằm phía trước mệnh đề độc lập thì giữa 2 mệnh đề phải có dấu phẩy, còn lại thì không.

2. Một số liên từ phụ thuộc phổ biến

After/ As soon as
(sau khi)

Although/ Though/ Even though
(mặc dù)

As if/

As though
(như thế là)

Since/ Because/ As
(bởi vì)

In order to/ so that
(để mà)

Before
(trước đây)

Even if
(dù là/ mặc dù)

If
(nếu)

Once/ When /As
(khi/ một khi)

Whereas/ While
(trong khi đó)

As long as
(miễn là)

In case
(trong trường hợp)

Unless
(nếu không)

Until
(cho đến khi)

 

 

3. Các loại mệnh đề phụ thuộc thường gặp

Mệnh đề phụ thuộc
Ví dụ

1. Mệnh đề phụ thuộc chỉ lí do:

- Trả lời cho câu hỏi tại sao

- Thường bắt đầu với các liên từ: because, since, as, …

I did it because there was no one else to do it.

2. Mệnh đề phụ thuộc chỉ thời gian:

-  Nói về thời gian hành động diễn ra khi nào

-   Thường được bắt đầu với các liên từ: when, while, before, after, as soon as, …

As soon as you are ready, we shall go.

3. Mệnh đề phụ thuộc chỉ sự nhượng bộ:

-   Diễn tả kết quả bất ngờ, ngoài sức mong đợi

-  Thường được bắt đầu với các liên từ: although, even though, though, even if, ...

Although it rained, he went out all the same.

4. Mệnh đề phụ thuộc chỉ mục đích:

-  Nói về mục đích của hành động trong mệnh đề độc lập

-  Thường được bắt đầu với các liên từ: so that/ in order that, …

He was speaking very quietly so that it was dificult to hear what he said.

 

Bài học

Đánh giá người dùng

0

0 Ratings
0%
0%
0%
0%
0%
image not found
Chuyên đề 3: CÂU PHỨC
 • Bài học
  0
 • Lượt xem
  4599
 • Bình luận
  0
 • Đánh giá
 • Ngày
  30/12/2022 04:53:35