logo-img

Thông báo

Bài học

Unit 22: Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi - logy và - graphy

Unit 22: Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi - logy và - graphy

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

6679

Bình luận

1

Ngày đăng bài

25/05/21 08:30:36

Mô tả

Unit 22 - Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi -logy và -graphy

The stress of words ending in -logy and -graphy

 

Các nội dung được học trong bài:

1. Trọng âm của từ kết thúc bằng đuôi -logy

Những từ kết thúc bằng đuôi -logy thường mang nghĩa là các môn học, ngành học, hoặc một lĩnh vực nghiên cứu nào đó. Trọng âm chính của Từ kết thúc bởi đuôi -logy thường rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên. Nói cách khác, hầu hết các từ kết thúc bởi đuôi -logy có trọng âm chính rơi vào âm tiết ngay trước đuôi -logy.

dụ:

 • climatology klaɪməˈtɒlədʒi/ (n.) khí hậu học
 • biology /baɪˈɒlədʒi/ (n.) sinh học
 • ecology /iˈkɒlədʒi/ (n.) sinh thái học
 • zoology /zuˈɒlədʒi/ (n.) động vật học

2. Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi -graphy

Cũng giống như các từ kết thúc bằng đuôi -logy, hầu hết các từ kết thúc bằng đuôi -graphy, có trọng âm chính rơi vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên. Nói cách khác, trọng âm chính của từ rơi vào ngay trước đuôi -graphy.

dụ:

 • geography  /dʒiˈɒɡrəfi/ (n.) địa lý
 • seismography /saizˈmɔgrəfi/  (n.) địa chấn học

(Xem thêm ví dụ và hướng dẫn trong bài học)

3. EXERCISE and GAME 

 

 

Bài học

Đánh giá người dùng

5

6 Ratings
100%
0%
0%
0%
0%
image not found
Unit 22: Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi - logy và - graphy
 • Bài học
  1
 • Lượt xem
  6679
 • Bình luận
  1
 • Đánh giá
 • Ngày
  25/05/2021 08:36:30
Register ZALO