logo-img

Thông báo

Bài học

Topic 1: Education

Topic 1: Education

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

802

Bình luận

0

Ngày đăng bài

30/10/21 01:47:05

Mô tả

Topic 1: Education

(Vào Bài học để xem hình, nghe âm thanh và luyện tập phát âm)

 

1. Lesson 1 - School thing

 • boarding school /ˈbɔːdɪŋ skuːl/ (n.): trường nội trú

 • compass /ˈkʌmpəs/ (n.): Cái compa

 • greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/ (n.): nhà kính

 • ...

2. Lesson 2 - School activities

 • interview /ˈɪntəvjuː/ (v.): phỏng vấn

 • remember /rɪˈmembə(r)/ (v.): nhớ, ghi nhớ

 • knock /nɒk/ (v.): gõ (cửa)

  ...

3. Lesson 3 - Subjects

 • judo /ˈdʒuːdəʊ/(n.): võ judo

 • physics /ˈfɪzɪks/ (n.): vật lý

 • science /ˈsaɪəns/(n.): khoa học

 • ... 

4. Lesson 4 - The way to learn and use language

 • slang /slæŋ/(n.): tiếng lóng

 • dialect  /ˈdaɪəlekt/(n.): tiếng địa phương

 • intonation /ˌɪntəˈneɪʃn/(n.): ngữ điệu

 • ... 

5. Lesson 5 - English in the world

 • global /ˈɡləʊbl/ (adj.): toàn cầu

 • punctual /ˈpʌŋktʃuəl/ (adj.): đúng giờ

 • multinational /ˌmʌltiˈnæʃnəl/ (adj.): đa quốc gia

 • ...

6. Lesson 6 - New ways to learn

 • device dɪˈvaɪs/ (n.): thiết bị

 • voice recognition /vɔɪs ˌrekəɡˈnɪʃn/ (n. phr.): nhận dạng giọng nói

 • software /ˈsɒftweə(r)/ (n.): phần mềm

 • ...

7. Lesson 7 - Further education

 • Passion /ˈpæʃn/ (n.): niềm đam mê

 • college /ˈkɒlɪdʒ/  (n.): trường cao đẳng

 • postgraduate /ˌpəʊstˈɡrædʒuət/ (n.): sinh viên đã tốt nghiệp

 • ... 

8. Lesson 8 - Lifelong learning

 • genius /ˈdʒiːniəs/ (n): thiên tài

 • e-learning /ˈiː lɜːnɪŋ/(n): học trực tuyến

 • flexibility/ˌfleksəˈbɪləti/(n): uyển chuyển, mềm dẻo

 • ... 

 

 

Đánh giá người dùng

5

2 Ratings
100%
0%
0%
0%
0%
image not found
Topic 1: Education
 • Bài học
  9
 • Lượt xem
  802
 • Bình luận
  0
 • Đánh giá
 • Ngày
  30/10/2021 01:05:47
Register ZALO