logo-img

Thông báo

Bài học

Topic 3: Works and Jobs

Topic 3: Works and Jobs

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

432

Bình luận

0

Ngày đăng bài

05/11/21 03:01:36

Mô tả

Topic 3: Works and Jobs

(Vào Bài học để xem hình, nghe âm thanh và luyện tập phát âm)

 

1. Lesson 1 - Jobs

 • fashion designer /ˈfæʃn  dɪˈzaɪnə(r)/ (n.): nhà thiết kế thời trang

 • customer service /ˈkʌstəmə(r) ˈsɜːvɪs/ (n.): dịch vụ chăm sóc khách hàng

 • cultivation /ˌkʌltɪˈveɪʃn/ (n.): canh tác

 • ...

2. Lesson 2 - Work, job and career

 • CV /ˌsiː ˈviː/ (n.): sơ yếu lý lịch

 • certificate /səˈtɪfɪkət/ (n.): chứng chỉ

 • degree /dɪˈɡriː/ (n.): bằng cấp

 • ...

3. Lesson 3 - Work, job and career

 • offer /ˈɒfə(r)/ (v.): tỏ ý muốn, đưa ra đề nghị

 • acquire /əˈkwaɪə(r)/(v.): giành được, đạt được

 • attempt /əˈtempt/(v.): cố gắng, thử

 • ... 

 

 

Đánh giá người dùng

5

1 Ratings
100%
0%
0%
0%
0%
image not found
Topic 3: Works and Jobs
 • Bài học
  7
 • Lượt xem
  432
 • Bình luận
  0
 • Đánh giá
 • Ngày
  05/11/2021 03:36:01
Register ZALO