logo-img

Thông báo

Bài học

Unit 24: Trọng âm từ bắt đầu bằng tiền tố un-, im-

Unit 24: Trọng âm từ bắt đầu bằng tiền tố un-, im-

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

4344

Bình luận

0

Ngày đăng bài

25/05/21 08:08:38

Mô tả

Unit 24 - Trọng âm từ bắt đầu bằng tiền tố un-, im-

The stress of words starting with the prefix un-, im-

 

Các nội dung được học trong bài:

1. Trọng âm của từ bắt đầu bằng tiền tố un-

Các từ loại tính từ, danh từ và động từ đều có thể thêm tiền tố un- vào trước nhằm tạo ra ý nghĩa phủ định so với từ gốc. Khi thêm tiền tố un- vào trước từ gốc thì âm tiết được nhấn trọng âm chính ở từ mới và từ gốc không thay đổi.

happy /ˈhæpi/  (adj.) hạnh phúc --> unhappy /ʌnˈhæpi/  (adj.) không hạnh phúc

install /ɪnˈstɔːl/  (v.) cài đặt --> uninstall /ˌʌnɪnˈstɔːl/  (v.) hủy cài đặt

2. Trọng âm của từ bắt đầu bằng tiền tố im-

Các từ khi thêm tiền tố im- tạo ra ý nghĩa trái ngược so với từ gốc. Khi thêm tiền tố im- vào trước từ gốc thì âm tiết được đánh trọng âm chính ở từ mới và từ gốc không thay đổi.

perfect /ˈpɜːfɪkt/ (adj.) hoàn hảo --> imperfect /ɪmˈpɜːfɪkt/ (adj.) không hoàn hảo

mobility /məʊˈbɪləti/ (n.) sự di động --> immobility /ˌɪməˈbɪləti/ (n.) sự bất động

(Xem thêm ví dụ và hướng dẫn trong bài học)

3. EXERCISE and GAME 

 

 

Bài học

Đánh giá người dùng

5

1 Ratings
100%
0%
0%
0%
0%
image not found
Unit 24: Trọng âm từ bắt đầu bằng tiền tố un-, im-
 • Bài học
  1
 • Lượt xem
  4344
 • Bình luận
  0
 • Đánh giá
 • Ngày
  25/05/2021 08:38:08
Register ZALO