logo-img

Thông báo

Bài học

Topic 21: Music and Arts

Topic 21: Music and arts

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

275

Bình luận

0

Ngày đăng bài

31/12/21 02:39:49

Mô tả

Topic 21: Music and Arts

(Vào Bài học để xem hình, nghe âm thanh và luyện tập phát âm)

1. Lesson 1 - Music

 • opera /ˈɒprə/ (n.): nhạc opera

 • country music /ˈkʌntri ˈmjuːzɪk/ (n. phr.): nhạc đồng quê

 • modern music /ˈmɒdn ˈmjuːzɪk/ (n. phr.): nhạc hiện đại

 • ...

2. Lesson 2 - Arts

 • puppeteer /ˌpʌpɪˈtɪə(r)/ (n.): diễn viên múa rối nước

 • sculpture /ˈskʌlptʃə(r)/ (n.): điêu khắc, tác phẩm điêu khắc

 • poem /ˈpəʊɪm/ (n.): bài thơ

 • ...

3. Lesson 3 - Music and art (v)

 • perform /pəˈfɔːm/ (v.): biểu diễn, trình diễn

 • compose /kəmˈpəʊz/ (v.): soạn, biên soạn

 • air /eə(r)/ (v.): lên sóng

 • ...

 

 

Đánh giá người dùng

0

0 Ratings
0%
0%
0%
0%
0%
image not found
Topic 21: Music and Arts
 • Bài học
  5
 • Lượt xem
  275
 • Bình luận
  0
 • Đánh giá
 • Ngày
  31/12/2021 02:49:39
Register ZALO