logo-img

Thông báo

Bài học

Unit 10: Adjectives and adverbs

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

386

Bình luận

1

Ngày đăng bài

26/11/21 08:02:54

Mô tả

Unit 10: Adjectives and adverbs
(Vào Bài học để xem video và chi tiết bài học)

 

1. Lesson 1 - Adjectives (tính từ)

Ý nghĩa của tính từ trong tiếng Anh: Tính từ là từ dùng để mô tả hoặc miêu tả tính chất, đặc điểm của danh từ.

Vị trí của tính từ trong câu: Tính từ thường đứng trước danh từ để mô tả hoặc miêu tả danh từ đó.

Phân loại tính từ: Tính từ có thể được phân loại thành nhiều loại, bao gồm tính từ chỉ màu sắc, tính từ chỉ hình dạng, tính từ chỉ kích cỡ, tính từ chỉ nguồn gốc, tính từ chỉ tuổi tác, tính từ chỉ cảm xúc, v.v.

Thứ tự ưu tiên của tính từ: Trong trường hợp sử dụng nhiều tính từ cùng một lúc để mô tả một danh từ, thì thứ tự ưu tiên của các tính từ sẽ được áp dụng.

[Xem chi tiết]

2. Lesson 2 - Adverbs (trạng từ)

Định nghĩa trạng từ: Trạng từ là từ dùng để mô tả hoặc chỉnh sửa động từ, tính từ, trạng từ khác hoặc cả câu. 

Trạng từ chỉ cách thức: Trạng từ được sử dụng để mô tả cách thức diễn ra của một hành động hay sự việc nào đó. 

Trạng từ chỉ tần suất: Trạng từ được sử dụng để mô tả tần suất xảy ra của một hành động hoặc sự việc nào đó. 

Trạng từ chỉ nơi chốn: Trạng từ được sử dụng để mô tả nơi chốn diễn ra của một hành động hay sự việc nào đó. 

Trạng từ chỉ mức độ: Trạng từ được sử dụng để mô tả mức độ của một tính chất hoặc tình trạng nào đó. 

[Xem chi tiết]

3. Lesson 3 - Adj + to infinitives_that-clause (Tính từ + động từ nguyên mẫu có "to")

Adjective + to-infinitive: Cấu trúc này được sử dụng khi tính từ đi kèm với động từ nguyên mẫu có "to" để chỉ ra mục đích hoặc mục tiêu của hành động.

Adjective + that-clause: Cấu trúc này được sử dụng khi tính từ đi kèm với mệnh đề "that" để miêu tả một sự thật hoặc tình trạng nào đó.

[Xem chi tiết]

 

 

 1.  

Đánh giá người dùng

5

2 Ratings
100%
0%
0%
0%
0%
image not found
Unit 10: Adjectives and adverbs
 • Bài học
  3
 • Lượt xem
  386
 • Bình luận
  1
 • Đánh giá
 • Ngày
  26/11/2021 08:54:02
Register ZALO